شما این‌جا هستید

مترجم گوگل زبان فارسی را به مجموعه‌‌ی زبان‌های قابل ترجمه‌ی خود، اضافه کرد.

پس از مدت‌ها انتظار، سرانجام گوگل یک نسخه‌ی آزمایشی (آلفا) از ترجمه‌ی فارسی به زبان‌ها دیگر و بالعکس را به وب‌گاه ترجمه‌ی خود اضافه کرد. مدیر بخش ترجمه‌ی گوگل؛ فرانز اوچ معتقد است که ۸۰ درصد این پروژه تکمیل شده است، اما از آن‌جا که لغات و جمله‌های فارسی به اندازه‌ی سایر زبان‌ها در دادگان گوگل موجود نیست، این زبان با اندکی تأخیر نسبت به سایر زبان‌ها ارائه شده است.

در آزمایش‌های اولیه و در جمله‌های ساده این مترجم سریع و نسبتاً خوب عمل می‌کند ولی در جمله‌های پیچیده‌تر هنوز ترجمه‌ی مطلوبی را ارائه نمی‌کند.

برای آزمایش ترجمه‌ی انگلیسی به فارسی می‌توانید این‌جا را کلیک کنید.