شما این‌جا هستید

فهرست اندازه‌ی پرونده‌ها و پوشه‌ها در ویندوز با استفاده از پاورشل

گفتار: 

   گاهی لازم است بدانیم کدام پوشه ظرفیت زیادی را به‌خود اختصاص داده تا بتوانیم در صورت امکان موارد بدون استفاده را حذف کنیم. این مشکل به‌خصوص در نگه‌داری سرور بسیار پیش آمده و مورد استفاده خواهد بود.
یکی از راه‌ها استفاده از PowerShell است.

   برای به‌دست آوردن فهرست اندازه‌ی پرونده‌ها و پوشه‌ها در ویندوز با استفاده از پاورشل، می‌توانیم از ترکیب فرمان زیر استفاده کنیم:

Get-ChildItem |
Where-Object { $_.PSIsContainer } |
ForEach-Object {
  $_.Name + ": " + (
    Get-ChildItem $_ -Recurse |
    Measure-Object Length -Sum -ErrorAction SilentlyContinue
  ).Sum
}

البته فهرست بالا اندازه را به بایت فهرست می‌کند. می‌توان با ترکیب فرمان‌های زیر همان فهرست را به مگابایت دریافت کرد:

Get-ChildItem | Where-Object { $_.PSIsContainer } | ForEach-Object { $_.Name + ": " + "{0:N2}" -f ((Get-ChildItem $_ -Recurse | Measure-Object Length -Sum -ErrorAction SilentlyContinue).Sum / 1MB) + " MB" }