شما این‌جا هستید

انجمن علمی حسابداری

سایت انجمن علمی حساباری بنا به پیشنهاد آقای مهندس قارزی و تأیید معاونت پژوهش از حدود سال 1388 آغاز به كار كرده است.

 

نشانی وب‌گاه انجمن علمی حسابداری   http://aa.iaus.ac.ir/